Konkursy sferazabawek.pl

Drodzy Sferowicze, 

W naszej strefie pełnej zabawy zapraszamy nie tylko na zakupy, ale także do udziału w konkursach na naszym Fanpage. 

W tym miejscu natomiast dla Waszej wygody publikujemy aktualne regulaminy zabaw w mediach społecznościowych.

Regulamin konkursu „Konkurs na Zająca” czas trwania 16.03.2021 - 23.03.2021 r. 

Postanowienia ogólne...

Drodzy Sferowicze, 

W naszej strefie pełnej zabawy zapraszamy nie tylko na zakupy, ale także do udziału w konkursach na naszym Fanpage. 

W tym miejscu natomiast dla Waszej wygody publikujemy aktualne regulaminy zabaw w mediach społecznościowych.

Regulamin konkursu „Konkurs na Zająca” czas trwania 16.03.2021 - 23.03.2021 r. 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma For Kids Marek Szopiński, ul. Kłoda 40, 640930 Szydłowo  NIP 7642043003 , REGON 300262676.

 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/SferazabawekPila (zwanej dalej “Fanpage”).

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

 3. Warunkiem udziału w konkursie jest przynależność do grona użytkowników Fanpage SferazabawekPila .

 4. Konkurs trwa od 16.03.2021 r. do 23.03.2021 do godziny: 24:00

 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 25.03.2021 r. za pośrednictwem FanPage SferazabawekPila.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe składa się z dwóch części:

  1. Po pierwsze Uczestnik ma za zadanie znaleźć na naszej stronie internetowej www.sferazabawek.pl zabawkę, na której znajduje się mapa świata lub jej fragment.
  2. Po drugie odpowiedzieć na pytanie: "W jaki sposób Zając Wielkanocny potrafi dostarczyć prezenty wszystkim dzieciom na czas?"
  Linki ze wskazanym produktem oraz odpowiedź na pytanie należy wysłać do nas w wiadomości prywatnej za pośrednictwem Fanpage Sfera Zabawek lub umieścić w komentarzu pod postem dotyczącym konkursu.
 2. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca.

 3. Zwycięzcę wyłonią pracownicy firmy Organizatora sprawdzając poprawność linku kierującego do produktu oraz oceniając odpowiedź na pytanie na podstawie kryterium zabawności. 

 4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem Fanpage w wiadomości prywatnej. 

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest: Globus interaktywny dla dzieci. 

 2. Nagrodę można odebrać przy al. Poznańskiej 22 w Pile w siedzibie sklepu sferazbawek.pl lub zostanie przesłana kurierem na wskazany adres pocztowy (na koszt Organizatora). 

 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.04.2021 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.

 4. Organizator ma prawo podać dane (dane - czyli nik pod jakim osoba podpisuje się na FB) zwycięzcy wraz z odpowiedzią konkursową na Fanpage SferazabawekPila.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku” .

 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Polityka Prywatności

 1. Szczegółowe informacje o polityce prywatności znajdą Państwo w zakładce „Regulamin” na stronie internetowej www.sferazbawek.pl

 2. Po wysłaniu nagrody na wskazany adres pocztowy, w ciągu 7 dni od daty wysyłki, Organizator wykasuje dane kontaktowe zwycięzcy z bazy adresowej.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu”.

Źródło: Regulamin przygotowany na podstawie twojpomocnikonline.pl

Więcej

Konkursy sferazabawek.pl   Jest 1 produkt.

Pokazuje 1 - 1 z 1 pozycji
Pokazuje 1 - 1 z 1 pozycji